Statuten & Reglementen


Statuten
Huishoudelijk Reglement

Statuten

Artikel 1

Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

1. De vereniging is genaamd Atletiekvereniging START’78, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Steenwijk.
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle.

Artikel 2

Duur

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3. De vereniging is opgericht op één januari negentienhonderdachtenzeventig.

Artikel 3

Doel

1. De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen van de atletiek in welke verschijningsvormen dan ook.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, hierna te noemen: KNAU, en binnen dit KNAU-verband het organiseren van en deelnemen aan atletiekevenementen, opleidingen en andere activiteiten;
b. de benodigde accommodatie tot stand te (doen) brengen;
c. het maken van propaganda voor de atletiek in daad, woord en geschrift;
d. aanwending van alle andere wettige middelen, die aan het doel der vereniging bevorderlijk zijn.
3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Artikel 4

Lidmaatschap

1.
a. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten;
b. Alleen diegenen, die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNAU, kunnen lid zijn van de vereniging.
2.
a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen die niet tot het lidmaatschap van de KNAU worden toegelaten, of van wie de KNAU het lidmaatschap heeft beëindigd;
b. Het bestuur is verplicht het lidmaatschap van de KNAU aan te vragen voor een ieder, die in de vereniging actief de sport beoefent of enige functie bekleedt binnen de vereniging. Leden van de KNAU zijn collectief verzekerd voor de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en desgewenst voor ongevallen, beide in het kader van de sport-beoefening;
c. Het bestuur van de KNAU is bevoegd te controleren of aan het onder b. bepaalde is voldaan.
3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.
4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “ere-lid” verlenen.
5. a. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen, een en ander op een door de KNAU aan te geven wijze.
b. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNAU.

Artikel 5

Rechten en verplichtingen

1. De leden zijn tevens gehouden:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan binnen de vereniging na te leven;
b. de statuten en reglementen van de KNAU, de besluiten van een orgaan van de KNAU, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijd-bepalingen na te leven;
c. de door de KNAU van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van de International Amateur Athletic Federation en de European Athletic Association na te leven;
d. de belangen van de vereniging niet te schaden.
2. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
3. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen – al dan niet van financiële aard – aan de leden opleggen.
4.
a. De vereniging en de KNAU kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNAU niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk mededeelt het bestuur daartoe niet te machtigen;
b. Het is leden van de vereniging en van de KNAU niet toegestaan deel te nemen aan of betrokken te zijn bij atletiekevenementen, die niet door of met toestemming van de KNAU worden georganiseerd.
5. De vereniging en de KNAU kunnen, voor zover dit in de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNAU uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.
6. Voor zover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
7. De in de leden 1, 2 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
8.
a. Alleen door zijn toetreden verklaart ieder lid zich te zullen onderwerpen aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere wettige regelingen en besluiten;
b. Leden kunnen zich nimmer beroepen op onbekendheid met het bepaalde in de statuten, reglementen en alle andere wettige regelingen en besluiten.
Artikel 6

Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
b. door schriftelijke opzegging door het lid bij de secretaris en wel met ingang van de eerste dag van het nieuwe kwartaal;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door royement (ontzetting), uit te spreken door het bestuur in een voltallige bestuursvergadering en waarbij tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen vóór zo een besluit moeten zijn. Zo bij de eerste behandeling van een royementsvoorstel het bestuur niet voltallig aanwezig is, volstaat bij de tweede behandeling, in de eerstvolgende bestuursvergadering, de hiervoor bedoelde meerderheid ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden: royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2.
a. Opzegging door de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur;
b. Royement geschiedt schriftelijk door het bestuur.
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a. in de gevallen in de statuten genoemd;
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen, alsmede;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren
d. wanneer de KNAU het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, in welk geval de opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap van de KNAU op de door de KNAU voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In het laatste geval is het lid als lid van de vereniging geschorst totdat de beëindiging door de KNAU is bevestigd of ongedaan gemaakt.
4.
a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde;
b.Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
– wanneer redelijkerwijze niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
– binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen daaronder begrepen.
– binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
c. Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 6 lid 1. onder b. doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Indien een lid door de KNAU is geroyeerd, is het bestuur na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
6. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het kwartaal volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.
Artikel 7

Bestuur 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. In zijn eerste bestuursvergadering na de benoeming van de andere bestuursleden stelt het bestuur de functies van de andere bestuursleden vast, alsmede de taken van alle bestuursleden en doet hiervan – hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving – mededeling aan alle leden.
4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgelegde taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
5. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken.
Artikel 8

Bestuursbevoegdheid

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Artikel 9

Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2.
a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
3.
a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in art. 10 lid 5 bedoelde handelingen.
4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.
5. De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNAU vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.
Artikel 10

Rekening en verantwoording

1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2.
a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor;
b. De onder a. bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3.
a. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid die geen uit mogen maken van het bestuur;
b. De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar;
c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten, alsmede de toelichting bij deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslagen van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid 1 en 2, tien jaar lang te bewaren.
Artikel 11

Geldmiddelen en contributie

1.De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
c. subsidies, giften en andere inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
3. Degene, aan wie het predicaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie tot het einde van het lopende kwartaal verschuldigd. Het bestuur kan daarvan dispensatie verlenen. De aan de KNAU verschuldigde afdrachten worden niet terugbetaald.
5. De vereniging is aan de KNAU de door deze jaarlijks vastgestelde afdracht verschuldigd.
Artikel 12

Besluiten van organen van de vereniging

1. Organen van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2.
a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
4.
a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
5.
a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van een besluit regelen: (15.1)
2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 2;
3. wegens strijd met een reglement.
b. Tot de onder a. bedoelde bepalingen behoren niet die welke voorschriften bevatten, waarop in lid 4 onder b. wordt gedoeld.
6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt binnen een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a. kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.
Artikel 13

Algemene vergadering

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering worden gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
4.
a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek;
b. Indien aan het verzoek daartoe binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. Jaarverslag van het bestuur;
c. Verslag van de penningmeester;
d. Verslag van de kascommissie;
e. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
f. Vaststelling van de contributies;
g. Vaststelling van de begroting;
h. Benoeming bestuursleden;
i. Benoeming commissieleden;
j. Rondvraag.
Artikel 14

Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid of een nader door het bestuur aan te wijzen lid notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.
Artikel 15

Toegang en besluitvorming algemene vergadering

1.
a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering;
b. Leden die geschorst zijn hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
2.
a. Ieder lid heeft één stem.
b. Leden tot en met 14 jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen. Zijn wettelijk vertegenwoordiger is alsdan bevoegd het stemrecht uit te oefenen.
3. Ieder lid kan als schriftelijk gemachtigde slechts namens één ander lid het stemrecht uitoefenen.
4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die persoon en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij het bestuur een schriftelijke stemming wenst. Over personen wordt een geheime schriftelijke stemming gehouden. De algemene vergadering kan, op voorstel van de voorzitter, besluiten om bij enkele kandidaatstelling voor bestuursfuncties tot benoeming bij acclamatie over te gaan.
7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Bij stemming over personen is degene gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
9. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.
Artikel 16

Statutenwijziging

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
5.
a. Een statutenwijziging treedt niet in werking nadat hiervan een notariële acte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze acte bevoegd;
b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Verenigingsregister neer te leggen.
6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNAU. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.
Artikel 17

Ontbinding en vereffening

1.
a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in art. 16 lid 1 en lid 2, alsmede het bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing;
b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is;
c. Indien geen drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
2. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
3.
a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging als vereffenaars op.
b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meerdere vereffenaars.
4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van eventuele gelden en eigendommen van de vereniging bepaald. Deze bestemming kan geen andere zijn dan een algemeen sportbelang of liefdadigheidsdoel. De algemene vergadering wijst tevens één of meerdere bewaarders aan.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.
Artikel 18

Huishoudelijk reglement

1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen en wijzigen.
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNAU.
Artikel 19

Slotbepaling

In alle gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, zomede bij twijfel over de uitleg, beslist het bestuur.

Terug naar begin pagina

==================================================================================================================

Huishoudelijk Reglement

Vastgesteld in de jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 22 maart 2012

Artikel 1
De vereniging “Atletiekvereniging START ’78 erkent de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie als het algemeen leidinggevend lichaam op het gebied van de atletiek.

Artikel 2
1. START ’78 heeft een cluborgaan, dat de naam “STARTER” draagt en dat aan alle leden gratis zal worden uitgereikt.
2. Het clubcostuum bestaat uit een rood shirt met op de borst het Start ’78-embleem en een zwart broekje.

Artikel 3
Aan de vereniging START ’78 kan worden toegevoegd een clubarts die geen lid van de vereniging zal behoeven te zijn.
De clubarts zal op alle vergaderingen, zowel die van het bestuur als die van de leden, aanwezig mogen zijn en hij zal daarbij een adviserende stem hebben.

Artikel 4
1. Het bestuur kan terzijde worden gestaan door één of meerdere wedstrijdsecretarissen, door het bestuur te benoemen uit de leden van START ’78.
2. De wedstrijdsecretarissen dragen er zorg voor dat de door de KNAU te organiseren wedstrijden ter kennis van de leden worden gebracht. Hij (zij) zorgt(en) voor de tijdige en juiste inschrijving met inachtneming van de door de KNAU voorgeschreven bepalingen, terwijl zij tevens belast kunnen worden met de organisatie der thuiswedstrijden.

Artikel 5
1. Het bestuur kan terzijde worden gestaan door commissies als bedoeld in artikel 8, lid 4 van de Statuten.
2. Het bestuur bepaalt de taak van de door haar ingestelde commissies en legt per commissie deze taak vast in een taakomschrijving, welke in het bezit dient te zijn van de secretaris van de vereniging en de secretaris van de onderhavige commissie.

Artikel 6
1. De wedstrijdsecretaris of andere leden van een commissie maken geen deel uit van het bestuur, doch kunnen op de bestuursvergadering worden uitgenodigd.
2. Zij hebben op die vergadering een adviserende stem.
3. Zij zijn aan het bestuur verantwoording schuldig.

Artikel 7
1. Geen vergadering van het in artikel 8, lid 3 van de Statuten bedoelde dagelijks bestuur zal geldig zijn, indien niet tenminste twee leden daarvan aanwezig zijn.
2. Zo vaak de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden zulks nuttig of nodig achten, zal een bestuursvergadering bijeen worden geroepen. In ieder geval wordt eenmaal in de twee maanden een bestuursvergadering gehouden.
3. Geen, voor de eerste maal bijeengeroepen bestuursvergadering zal geldig zijn wanneer minder dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Is zulks het geval, dan kan opnieuw een bestuursvergadering worden uitgeschreven, welke, mits zij tenminste zeven dagen tevoren is geconvoceerd, rechtsgeldige besluiten kan nemen ongeacht het aantal aanwezigen, doch uitsluitend kunnen dan besluiten worden genomen terzake de op de bedoelde convocatie vermelde agendapunten.
4. Van alle bestuursvergaderingen, van alle vergaderingen van het dagelijks bestuur en van alle ledenvergaderingen worden door de secretaris of een ander door het bestuur aan te wijzen lid notulen bijgehouden en in de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Artikel 13
1. Iedere commissie, bedoeld in artikel 13 der Statuten, heeft een voorzitter en een secretaris.
2. De functies worden door de commissieleden zelf onderling verdeeld.
3. De voorzitter der commissie roept de commissie in vergadering bijeen en leidt de besprekingen.
4. De secretaris der commissie houdt de notulen bij, brengt eventueel rapporten uit en brengt voor 1 februari schriftelijk bij de secretaris van het bestuur verslag uit over de werkzaamheden der betreffende commissie in het afgelopen verenigingsjaar.
5. Bestuursleden hebben recht van toegang op iedere commissievergadering. Op hun verzoek zal hen het woord moeten worden verleend.

Artikel 14
1. De Technische Commissie (TC) bestaat uit tenminste drie leden.
2. De TC is belast met de uitvoering en juiste naleving van het wedstrijdorganisatorisch reglement der KNAU.
3. Met name behoort het samenstellen van de vertegenwoordigende ploegen van de vereniging tot de taak van de TC.

Artikel 15
1. De kascontrolecommissie bestaat uit tenminste twee door de algemene vergadering te benoemen leden.
2. Bestuursleden, noch familieleden van deze, kunnen lid zijn van de onder sub 1 bedoelde commissie.
3. Een lid dezer commissie kan slechts één jaar zitting hebben.
4. De kascontrolecommissie oefent toezicht uit op, en controleert de boeken en bescheiden der penningmeester, zo dikwijls zij dit nodig oordeelt, doch in ieder geval vóór 1 maart over het op 1 januari daarvoor geëindigde verenigingsjaar. Van haar bevindingen brengt zij op de jaarlijkse algemene vergadering schriftelijk verslag uit, met het voorstel de penningmeester c.q. het bestuur al dan niet décharge te verlenen.

Artikel 16
De jaarlijkse algemene vergadering stelt de jaarlijks verschuldigd contributies vast, met dien verstande dat:
a. Indeling van leden geschiedt overeenkomstig de reglementen van de KNAU.
b. Kosten verbonden aan de wedstrijdlicentie, die recht geeft op deelname aan wedstrijden, voor alle leden exclusief minipupillen, trimleden en juryleden, alsmede kosten verbonden aan het KNAU-lidmaatschap, voor alle leden exclusief minipupillen en trimleden, dienen door de leden in het eerste kwartaal te worden voldaan. Een overzicht van deze bedragen wordt telkenmale in de STARTER vermeld.
c. De statuten en het huishoudelijk reglement worden op de website van AV START ’78 gepubliceerd.

Artikel 17
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen dat in strijd is met de Wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de KNAU, alsmede met de door de KNAU van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen of waardoor de belangen van de KNAU, dan wel van de atletieksport in het algemeen worden geschaad.
2. a. Daargelaten de bevoegdheid van de KNAU om overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b. te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen.
b. Tegen een door het bestuur opgelegde straf kan betrokkene in beroep gaan bij de algemene vergadering, met inachtneming van het in lid 7 van dit artikel bepaalde.
3. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1 onder a, kunnen door de vereniging de volgende straffen worden opgelegd:
– berisping:
– boete tot een maximum van € 100,-.:
– schorsing:
– royement (ontzetting uit het lidmaatschap).
b. Een lid kan niet worden gestraft dan nadat hem de gelegenheid is geboden zich te verdedigen tegen de tegen hem ingebrachte beschuldiging(en). Een opgelegde straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld.
In spoedeisende gevallen kan het bestuur de beslissing mondeling aan het lid mededelen.
c. Van het opleggen van een straf kan in het clubblad mededeling worden gedaan.
4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
5. a. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
b. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van de reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
6. a. Tegen een door het bestuur opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
b. Tegen de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde straffen staat geen beroep open.
7. Eventuele straffen, opgelegd wegens wanbetaling, kunnen eerst worden ingetrokken nadat het achterstallige geheel is voldaan.

Artikel 18
De door het bestuur en/of commissies binnen hun bevoegdheid ten behoeve van START ’78 gemaakte kosten zullen onder overlegging van gespecificeerde declaraties aan de betrokkene worden vergoed.

Artikel 19
1. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen.
2. De onder sub 1 bedoelde wijzigingen treden in werking een dag nadat zij in het clubblad van Start ’78 zijn gepubliceerd.

Artikel 20
Het bestuur is bevoegd in het kader van het algemeen belang, die activiteiten te ontwikkelen welke zij nuttig en/of nodig oordeelt. Hieraan kunnen ook niet-leden op voorstel van het bestuur deelnemen.

Artikel 21
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke- of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur minimaal vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 22
In alle gevallen waarin noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het bestuur.

Terug naar begin pagina

Reacties zijn gesloten.